Huishoudelijk reglement

Dit is onze website van hondenschool de Trouwe Geleider

Deel 1: Algemene bepalingen

Punt 1: De vereniging is een V.Z.W., waarvan de oprichtingsvergadering plaats vond op 08/04/2004, en waarvan de statuten gepubliceerd zijn in het Belgische Staatsblad van 20/07/2004

Punt 2: Dit huishoudelijk reglement is de verwoording van hetgeen ieder lid, instructeur en andere verbondene aan de vereniging dient te respecteren.
Vanaf 1 mei 2021 gaan we over tot een verzekering verplicht bij het lidgeld, gekend als het basispakket licentie van de KKUSH. De licentie is een pakket verzekeringen voor ALLE leden van clubs aangesloten bij de VdA en voor alle clubs, zowel het bestuur als de club zelf.
meer info over de verzekering : http://detrouwegeleider.be/wp-content/uploads/2021/04/licenties-verzekering-DTG.pdf

Punt 3: Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de trouwe geleider.
Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging en werd opgesteld in dezelfde geest als deze statuten.
Ingeval van twijfel hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk reglement.

Punt 4: In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist steeds de beheerraad.

Punt 5: De vereniging behoudt het recht om leden en niet-leden de toegang te weigeren tot onze terreinen en accommodatie, gelegen in de Zandstraat 2 te 9810 Eke-Nazareth.
Ingeval zich hierbij problemen voordoen, zal de club de nodige stappen ondernemen om desbetreffende personen te laten verwijderen.

Punt 6: Na de training moeten de toestellen en/of materialen behoorlijk opgeruimd worden.

Punt 7: Tijdens de lessen en na de lessen zijn kinderen niet toegelaten op het trainingsveld. Tevens is het verboden te spelen op en met de toestellen.

Punt 8: Ouders blijven verantwoordelijk voor de kinderen aan hun goede toevertrouwd.

Punt 9: Iedere maand is er een overgangsproefje voorzien, de datum hier voor is steeds op voorhand bekend.

Deel 2: Lidmaatschap en lidgelden

Punt 1: Het lidmaatschap eindigt steeds op 31 december, is gekoppeld aan een verplichte jaarlijkse verzekering bij de KKUSH, gaat in op de dag dat u uw lidgeld betaald en eindigt door:
Opzegging door het lid.
Door niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum.
Door opzegging namens de vereniging.
Deze kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer het lid in strijd gaat met het reglement of buiten besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze behandelt of benadeelt.

Punt 2: Indien U geen lid wordt kan u  ook 1 keer per maand een gasttraining komen doen bij ons maar U moet wel lid zijn van een hondenclub die aangesloten is aan de KKUSH.
Het eerste lid is de persoon ouder dan 12 jaar die als eerste uit een gezin toetreed.
Een gezinslid is elk volgende lid dat toetreed en woonachtig is op hetzelfde adres als het eerste lid.
En dit alles onder bepaalde voorwaarden.

Punt 3: Door toetreding aanvaardt het lid de statuten en reglementen van de vereniging.

Deel 3 : Verantwoordelijkheden van de geleiders

Punt 1: Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht.
Dit is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de vereniging, als elders. Zowel voor, tijdens als na de les.

Punt 2: De geleider moet de hond fysiek de baas kunnen. De geleider moet de nodige maturiteit hebben.
Indien blijkt dat de geleider de hond niet fysiek onder controle heeft, of indien de geleider niet de nodige maturiteit zou hebben,
behoudt de club zich het recht toe de hond en/of de geleider te weigeren voor de volgende lessen.
Het lidgeld wordt betaald na de proefles en zal na een eventuele weigering gedeeltelijk terugbetaald worden.
De geleider tussen de 12 jaar en 16 jaar moet steeds begeleid worden door een volwassene die gedurende de ganse duur van de les aanwezig is op de terreinen van de club.

Punt 3: Zieke honden worden niet toegelaten tot de les.
 
Punt 4: Roken, drinken en GSM-en (tenzij in noodgevallen) zijn niet toegelaten tijdens de lessen.

Punt 5: Loopse teven worden niet toegelaten tot de terreinen en lokalen in gebruik door de vereniging.

Punt 6: Agressie jegens de hond wordt niet geduld. Prikbanden en dergelijke meer zijn verboden. Overtreding van dit artikel kan schorsing en zelfs uitsluiting tot gevolg hebben.

Punt 7: De hond dient ingeënt te zijn tegen de gebruikelijke besmettelijke hondenziekten. Als bewijs daarvan dient het inentingsboekje op de eerste vraag voorgelegd te worden.
Verplichte vaccinaties:
– ziekte van Carre (hondenziekte)
– parvovirose (kattenziekte)
– leptospirose (rattenziekte)
– hepatitis (besmettelijke leverontsteking)
– verzorging tegen vlooien
– kennelhoest

Punt 8: Op de terreinen en in de lokalen van de vereniging dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden.
Tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.

Punt 9: Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.

Punt 10: De terreinen zijn enkel toegankelijk onder toezicht van een lesgever.

Punt 11: Dronken geleiders worden niet toegelaten.

Punt 12: Vooraleer de geleider met zijn hond aan de les deelneemt, dient hij zijn hond uit te laten, bij voorkeur op de speciaal voor dit doel bestemde pleintjes.
De uitwerpselen dienen onmiddellijk opgeruimd te worden. Mocht niettegenstaande dit de hond het terrein toch bevuilen, dan dient de geleider de uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen.

Punt 13: Iedere adreswijziging dient op het secretariaat gemeld worden.

Punt 14 : De instructeur is volledig verantwoordelijk voor het verloop van zijn les en mag hiervoor de nodige maatregelen nemen.

Punt 15: Op het terrein worden geen discussies toegelaten. Na de lessen kunnen problemen tussen instructeurs en leden besproken worden met andere instructeurs en eventueel het bestuur.

Punt 16: Probeer op tijd te zijn voor de les. Bent u, om wat voor reden ook toch te laat, wacht dan op een teken van de instructeur om bij de groep aan te sluiten.

De vzw, haar bestuur en de instructeurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.