Huishoudelijk reglement

dit is website van hondenschool de Trouwe Geleider

Deel 1: Algemene bepalingen

Punt 1: De vereniging is een V.Z.W., waarvan de oprichtingsvergadering plaats vond op 08/04/2004, en waarvan de statuten gepubliceerd zijn in het Belgische Staatsblad van 20/07/2004

Punt 2: Dit huishoudelijk reglement is de verwoording van hetgeen ieder lid, instructeur en andere verbondene aan de vereniging dient te respecteren.
Vanaf 1 mei 2021 gaan we over tot een verzekering verplicht bij het lidgeld, gekend als het basispakket licentie van de KKUSH. De licentie is een pakket verzekeringen voor ALLE leden van clubs aangesloten bij de VdA en voor alle clubs, zowel het bestuur als de club zelf. De leden van de clubs ontvangen ook een licentiekaart per post thuisbezorgd.
meer info over de verzekering : http://detrouwegeleider.be/wp-content/uploads/2021/04/licenties-verzekering-DTG.pdf

Punt 3: Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de trouwe geleider.
Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging en werd opgesteld in dezelfde geest als deze statuten.
Ingeval van twijfel hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk reglement.

Punt 4: In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan,beslist steeds de beheerraad ( Voorzitter De Clercq Nico, Secretaris Van Melkebeke Benny, Penningmeester Vanhamme Mia).

Punt 5: De vereniging behoudt het recht om leden en niet-leden de toegang te weigeren tot onze terreinen en accomodatie,gelegen in de Zandstraat 2 te 9810 Eke-Nazareth.
Ingeval zich hierbij problemen voordoen,zal de club de nodige stappen ondernemen om desbetreffende personen te laten verwijderen.

Punt 6: Na de training moeten de toestellen en/of materialen behoorlijk opgeruimd worden.

Punt 7: Tijdens de lessen en na de lessen zijn kinderen niet toegelaten op het trainingsveld.Tevens is het verboden te spelen op en met de toestellen.

Punt 8: Ouders blijven verantwoordelijk voor de kinderen aan hun goede toevertrouwd.

Punt 9: De eerste woensdag of de eerste vrijdag van de maand (afwisselend) kan men zijn proefje doen om over te gaan naar de volgende groep.

Deel 2: Lidmaatschap en lidgelden

Punt 1: Het lidmaatschap eindigd steeds op 31 december, is gekoppeld aan een verplichte jaarlijkse verzekering bij de KKSUH, gaat in op de dag dat u uw lidgeld betaald en eindigt door:
Opzegging door het lid.
Door niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum.
Door opzegging namens de vereniging.
Deze kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer het lid in strijd gaat met het reglement of buiten besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze behandelt of benadeelt.

Punt 2: Het lidgeld wordt bepaald op:
Zie pagina ‘Informatie voor starters en gasttrainers’
Indien U geen lid wordt kan u  ook 1 keer per maand een gasttraining komen doen bij ons maar U moet wel lid zijn van een hondenclub die aangesloten is aan de Kkush.
Het eerste lid is de persoon ouder dan 12 jaar die als eerste uit een gezin toetreed.
Een gezinslid is elk volgende lid dat toetreed en woonachtig is op hetzelfde adres als het eerste lid.
En dit alles onder bepaalde voorwaarden ( zie deel 3 punt3)

Punt 3: Door toetreding aanvaardt het lid de statuten en reglementen van de vereniging.

Punt 4: De twee eerste lessen worden beschouwd als proeflessen en zijn als dusdanig gratis.

Deel 3 : Verantwoordelijkheden van de geleiders

Punt 1: Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht.
Dit is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de vereniging, als elders. Zowel voor, tijdens als na de les.

Punt 2: Een gezinspolis en/of familiale verzekering met inbegrip van huisdieren, is verplicht.
Het lid verplicht zich er toe op vraag van het bestuur de kwitantie van het lopende verzekeringsjaar voor te leggen.


Punt 3: De geleider moet de hond fysiek de baas kunnen.De geleider moet de nodige maturiteit hebben.
Indien blijkt dat de geleider de hond niet fysiek onder controle heeft,of indien de geleider niet de nodige maturiteit zou hebben,
behoudt de club zich het recht toe de hond en/of de geleider te weigeren voor de volgende lessen.
Het lidgeld wordt betaald na de tweede proefles en zal na een eventuele weigering gedeeltelijk terugbetaald worden.
De geleider tussen de 12j. en 14j. moet steeds begeleid worden door een volwassene die gedurende de ganse duur van de les aanwezig is op de terreinen van de club.

Punt 4: Zieke honden worden niet toegelaten tot de les.
 
Punt 5: Roken, drinken en GSM-en (tenzij in noodgevallen) zijn niet toegelaten tijdens de lessen.

Punt 6: Loopse teven worden niet toegelaten tot de terreinen en lokalen in gebruik door de vereniging.

Punt 7: Agressie jegens de hond wordt niet geduld. Prikbanden en dergelijke meer zijn verboden.Overtreding van dit artikel kan schorsing en zelfs uitsluiting tot gevolg hebben.

Punt 8: De hond dient ingeënt te zijn tegen de gebruikelijke besmettelijke hondenziekten. Als bewijs daarvan dient het inentingsboekje op de eerste vraag voorgelegd te worden.
Verplichte vaccinaties:
– ziekte van Carre (hondenziekte)
– parvovirose (kattenziekte)
– leptospirose (rattenziekte)
– hepatitis (besmettelijke leverontsteking)
– verzorging tegen vlooien
– kennelhoest

Punt 9: Op de terreinen en in de lokalen van de vereniging dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden.
Tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.

Punt 10: Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.

Punt 11: De terreinen zijn enkel toegankelijk onder toezicht van een lesgever;

Punt 12: Dronken geleiders worden niet toegelaten.

Punt 13: Elk lid dient steeds in het bezit te zijn van zijn lidkaart tijdens de les. Deze moet ALTIJD getoond worden bij het afhalen van de jeton in de kantine.

Punt 14: Vooraleer de geleider met zijn hond aan de les deelneemt, dient hij zijn hond uit te laten, bij voorkeur op de speciaal voor dit doel bestemde pleintjes.
De uitwerpselen dienen onmiddellijk opgeruimd te worden. Mocht niettegenstaande dit de hond het terrein toch bevuilen, dan dient de geleider de uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen.

Punt 15: Iedere adreswijziging dient op het secretariaat gemeld worden.

Punt 16 : De instructeur is volledig verantwoordelijk voor het verloop van zijn les en mag hiervoor de nodige maatregelen nemen.

Punt 17: Op het terrein worden geen discussies toegelaten. Na de lessen kunnen problemen tussen instructeurs en leden besproken worden met andere instructeurs en eventueel het bestuur.

Punt 18: Probeer op tijd te zijn voor de les. Bent u, om wat voor reden ook toch te laat, wacht dan op een teken van de instructeur om bij de groep aan te sluiten.

De vzw, haar bestuur en de instructeurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.